سلسله کنفرانس هاي قرآن پژوهی پیشرفت

فرآیند برگزاری کنفرانس‌های علمی این نهاد پژوهشی در سه گام انجام می‌پذیرد:

1ـ برگزاری نشست های تخصصی با صاحبنظران در ذیل عناوین عام و تخصصی سامانة عناوین کنفرانس به تناسب گرایش تخصصی آن ارجمندان؛

2ـ سرجمع‌گیری مجموعه نشست‌ها در سه دورة تخصصی:

2ـ1ـ سمینار مبانی فلسفة دینی نظریه و مکتب تفسیری پیشرفت‌شناخت در مرداد 97؛

2ـ2ـ سمینار مبانی معرفت شناختی نظریه و مکتب تفسیری پیشرفت‌شناخت در آذر 97؛

2ـ3ـ سمینار مبانی روش‌شناختی نظریه و مکتب تفسیری پیشرفت‌شناخت در اسفند 97.

3ـ سامان‌یابی مجموعة دستاوردها، آراء و مقالات در کنفرانس «مبانی پارادایمی نظریه و مکتب تفسیری پیشرفت شناخت» در اردیبهشت 98.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.