گام های تاریخی مدیریت فرآیند کنفرانس

دبیر کمیته علمی اولین کنفرانس قرآن‌‌پژوهی پیشرفت و روش‌شناسی تفسیری در نشستی با اعضای دبیرخانه گام‌های تاریخی مدیریت کنفرانس را بیان نمود.

دکتر احمد آکوچکیان دبیر علمی کنفرانس در گفتگو با اعضای دبیرخانۀ اولین کنفرانس قرآن‌پژوهی پیشرفت و روش‌شناسی تفسیری، گام‌های تاریخی مدیریت کنفرانس را به شرح زیر اعلام داشت:

گام اول: طرح ایده؛

گام دوم: ساماندهی ساختار؛

گام سوم: فرآیند دریافت و ارزیابی مقالات؛

گام چهارم: فرآیند برگزاری کنفرانس.