نمایه کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیر در سامانه کنفرانس های معتبر مرکز استنادی علوم جهان اسلام

کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیر در سامانه کنفرانس های معتبر مرکز استنادی علوم جهان اسلام (آی اس سی) نمایه شد.
پیرو سیاست های وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت همایش ها و کنفرانس های داخلی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و بخشنامه دانشگاهها مبنی بر اینکه تنها این نوع کنفرانس ها دارای اعتبار بوده و حائز اخذ نمره و امتیاز می شوند؛ با افتخار اعلام میدارد که اولین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت و روش شنااسی تفسیری در این پایگاه ثبت و به طور رسمی اجازه استفاده از لوگو این پایگاه را پیدا کرد.