تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 دی ماه 1395

تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات: 15 اسفند 1395

تاریخ شروع کنفرانس: 20 اردیبهشت 1396

تاریخ پایان کنفرانس: 21 اردیبهشت 1396