دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر علي زماني

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر بهمني

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر مبلغي

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر بهجت پور

مطالب بیشتر...

  1. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر مبلغي
  2. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري
  3. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با استاد نكونام
  4. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر بهجت پور
  5. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر الويري
  6. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه الگوي مديريت قرآن شناخت پيشرفت - نشست تخصصي با دكتر پورعزت
  7. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه الگوي مديريت قرآن شناخت پيشرفت - نشست تخصصي با دكتر بنيانيان
  8. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي چشم انداز پيشرفت نگر - نشست تخصصي با دكتر فاضلي
  9. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي چشم انداز پيشرفت نگر - نشست تخصصي با دكتر عبدالكريمي
  10. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - نظريه هاي تفسيري قرآن كريم - منظومه دوم ، نشست دوم

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.