کارگاه مبانی فلسفه دین در اندیشه پیشرفت

بازخواني نظرية قرآن شناخت مديريت در نشست كارگاهي تفسير سورة تبت

شصتمين نشست کارگاه پژوهشی «فراانگيزش رشد و شخصيت با نيايش علوي»

چهارمین نشست کارگاه پژوهشی «با عاشورا در سه عرصة تغییر»

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.