دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر مبلغي

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با استاد نكونام

دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر بهجت پور

مطالب بیشتر...

  1. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي نظريه هاي تفسيري - نشست تخصصي با دكتر الويري
  2. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه الگوي مديريت قرآن شناخت پيشرفت - نشست تخصصي با دكتر پورعزت
  3. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه الگوي مديريت قرآن شناخت پيشرفت - نشست تخصصي با دكتر بنيانيان
  4. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي چشم انداز پيشرفت نگر - نشست تخصصي با دكتر فاضلي
  5. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - از منظومه تخصصي چشم انداز پيشرفت نگر - نشست تخصصي با دكتر عبدالكريمي
  6. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - نظريه هاي تفسيري قرآن كريم - منظومه دوم ، نشست دوم
  7. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - الگوي تنزيلي قرآن كريم - منظومه دوم، نشست سوم
  8. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - الگوي تنزيلي قرآن كريم - منظومه دوم ، نشست دوم
  9. دوره پژوهش محور روش شناسي تفسير
  10. دوره پژوهش محور تفسير پيشرفت شناخت - نظريه هاي تفسيري قرآن كريم - منظومه اول - نشست اول

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.