درس قدرت فرهنگی برای دوره مدیریت راهبردی فرهنگ

درس اول

دوره جدید رشته مدیریت راهبردی فرهنگ با درس شناخت قدرت فرهنگی آغاز شد. عنوان درس یاد شده فصلی از جامعه­شناسی سیاسی فرهنگ به تحلیل کارکرد فرهنگ به مثابه قدرت نرم در مدیریت معادلات هندسه قدرت می­پردازد. درس اول اختصاص داشت به:

1ـ تحلیل هندسه دروس دوره مدیریت راهبری فرهنگ با نظربه جایگاه درس قدرت فرهنگی و شبکه ارتباطی این دروس در پردازش الگوی کلان مدیریت راهبردی فرهنگ؛

2ـ تحلیل وضعیت جهان معاصر بشری، اسلامی ـ ایرانی و ورود مقوله قدرت فرهنگی در مدیریت نوعی پیوستگی سه پیچ بزرگ تاریخی مزبور؛

3ـ تحلیل پنج گفتمان معاصر اسلامی و داعیه­داری آنان در پردازش قدرت نرم؛

4ـ الگوی مدیریت نظام آزمون درس با تأکید بر ارائه یک مقاله علمی پژوهشی دانش­جویان به همراه آزمون نظام باز و یک گزارش از یک دفاعیه؛

5ـ ساختار برگزیده مباحث شانزده درس.

 

درس دوم:

درس دوم «شناخت قدرت فرهنگی»  بر اساس جدول برنامة درسی در فهرست زیر گذشتک

1ـ سطوح تحلیل قدرت نرم از تحلیل مرسوم قدرت نرم تا مهندسی تحقیق و توسعظ فرهنگی تا سطح انسان­شناخت رشد و بازتحلیل قدرت فرهنگی در هر سه سطح؛

 2ـ قدرت راهبردی فرهنگی در هر سه سطح تحلیلی یادشده ظرفیت نفوذ در فرهنگ (بینش­ها، ارزش­ها، هنجارها، باورهای مرسوم و کالبدهای زیستی) و فرهنگی در مناسبات اجتماعی (فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، فرهنگ امنیتی و …) فرایند پیشرفت تعریف می­گردد.

3ـ قدرت نرم

4ـ گونه­های قدرت نرم

 

درس سوم:

درس سوم «شناخت قدرت فرهنگی» دورة مدیریت راهبردی فرهنگ بر اساس جدول برنامة درسی در فهرست زیر گذشت:

1ـ بازخوانی تحلیلی مقولة قدرت فرهنگی؛

2ـ مروری بر عناوین شبکة کانون­های قدرت فرهنگی در تجربة نظام جمهوری اسلامی؛

3ـ مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینة نظریه­پردازی قدرت فرهنگی؛

4ـ گذار تحلیلی از مقولة قدرت نرم به قدرت فرهنگی از نظریة جمهوری اسلامی.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.