درس پانزدهم و شانزدهم شناخت قدرت فرهنگی

درس پانزدهم و شانزدهم

درس پانزدهم و شانزدهم شناخت قدرت فرهنگی در پایان این نیمسال تحصیلی برای دورة مدیریت راهبردی فرهنگی برگزار گردید. محورهای برجستة این دوره:

2ـ1ـ در درس پانزدهم بررسی مقالة «هویت ایرانی به مثابة قدرت نرم فرهنگی» با تحلیل سه مؤلفة هویتی اسلامیت، ایرانیت و تجدد معاصر بشری و جایگاه عنصر هویت در الگوپردازی پیشرفت کارکرد آن در الگوی معاصری اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، مورد بررسی قرار گرفت.

2ـ2ـ در درس شانزدهم هشتمین مؤلفة قدرت نرم فرهنگی یعنی کارکرد شبکه های ماهواره­ای، در فضای معادلات هندسة قدرت بین الملل از چشم انداز تقابل اسلام حقیقت ـ اسلام هویت با غرب حقیقت ـ غرب هویت، به تحلیل و نقد و نظر درآمد.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.