سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت: واكاوي مفاهيم و نظريه ها به سوي نظريه اسلامي ايراني پيشرفت

markaz tahghighat

 

هدف اين کنفرانس بهره‌گيری از دستاوردهای علمی بشر و ارزيابی نظريه‌ها و تجارب جهانی توسعه و بررسی تجربيات عينی ساير کشورها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی برای تدوين نظريه اسلامی ايرانی پيشرفت است؛ لذا محورهای ذيل در دستيابی به هدف کنفرانس نقش اصلی را دارند:

 

1- تحليل و آسيب‌شناسی نظريه‌های رايج و مدل‌های کلان توسعه غربی

 

-  بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه اجتماعی؛

- بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه اقتصادی؛

- بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه فرهنگی؛

- بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه سياسی؛

- بررسی و آسيب‌شناسی نظريه‌های توسعه علمی.

2- ارزيابی تطبيقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترک آنها

- بررسی تطبيقی تجربه توسعه اجتماعی در کشورهای مختلف؛

- بررسی تطبيقی تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف؛

- بررسی تطبيقی تجربه توسعه فرهنگی در کشورهای مختلف؛

- بررسی تطبيقی تجربه توسعه سياسی در کشورهای مختلف؛

- بررسی تطبيقی تجربه توسعه علمی در کشورهای مختلف.

3- چالش‌های بنيادين موجود در کشورهای صنعتی

- چالش‌های توسعه اجتماعی در کشورهای صنعتی؛

- چالش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای صنعتی؛

- چالش‌های توسعه فرهنگی در کشورهای صنعتی؛

- چالش‌های توسعه سياسی در کشورهای صنعتی؛

- چالش‌های توسعه علمی در کشورهای صنعتی.

4- ميزان سازگاری نظريه­ها و مدل‌های رايج توسعه با مبانی و اسناد اسلامی و ويژگي­های جامعه ايران

- بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه اجتماعی با مبانی اسلامی و جامعه ايران؛

- بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی و جامعه ايران؛

- بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه فرهنگی با مبانی اسلامی و جامعه ايران؛

- بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه سياسی با مبانی اسلامی و جامعه ايران؛

- بررسی وضعيت سازگاری نظريه‌های توسعه علمی با مبانی اسلامی و جامعه ايران.

5- تحليل دستاوردها و تبعات توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران

- تحليل آثار اجتماعی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران؛

- تحليل آثار اقتصادی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران؛

- تحليل آثار فرهنگی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران؛

- تحليل آثار سياسی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران؛

- تحليل آثار علمی توسعه در کشورهای اسلامی و انطباق آن با شرايط ايران.

6- تبيين نظريه‌های انديشمندان ايرانی برای پيشرفت کشور

-  تحليل و تبيين صاحبنظران ايرانی از وضعيت توسعه اجتماعی در کشور؛

- تحليل و تبيين صاحبنظران ايرانی از وضعيت توسعه اقتصادی در کشور؛

- تحليل و تبيين صاحبنظران ايرانی از وضعيت توسعه فرهنگی در کشور؛

- تحليل و تبيين صاحبنظران ايرانی از وضعيت توسعه سياسی در کشور؛

- تحليل و تبيين صاحبنظران ايرانی از وضعيت توسعه علمی در کشور.

7- واکاوی ايده­ها و عناصر پايه برای شکل­گيری نظريه­ی اسلامی ايرانی پيشرفت

- بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت اجتماعی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی؛

- بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت اقتصادی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی؛

- بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت فرهنگی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی؛

- بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت سياسی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی؛

- بررسی عناصر و زمينه‌های پيشرفت علمی در کشور با رويکرد اسلامی ايرانی.

مهلت ارسال مقالات این کنفرانس تا تاریخ 15 اسفندماه 92 می­باشد و در اردیبهشت­ماه 93 نیز برگزار می­شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.