د ـ سیر اندیشه ای ـ سیر مطالعاتی تا کرسی پیشرانی دانش مبنای نظریة جمهوری اسلامی

ج ـ اندیشة پیشرفت

ب ـ سورة مسد

الف ـ سورة حدید

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.