ساختار دیگری برای سند الگوی پایه

الگوپژوهی پیشرفت عاقبت در دهۀ آغازین در میان آمدن مدیریتی خویش، به ضرورت پردازش سند الگوی پایه (الگوی اجمالی پیشرفت کشور) رسیده است و در متون چندگانۀ پیش­نویس آن، در ساختاری پنج لایه­ای از­ مبانی، تا رسالت، تا آرمان، تا افق و تا تدابیر، طراحی و نسخه‌هایی چند از آن به معرض نقد و نظر آمده است. ساختار مبنا در سند الگوی پایۀ توسعه و مضمون متناسب با آن، آیا در چارچوبۀ همین الگو (ساختاری و مضمونی)ی این نمونه پیش­نویس‌ها منحصر است؟

آیا می­توان ساختار (سامانۀ) بهینه­ای در نظر گرفت که چشم­ا­نداز فرآوری­تر شده­ای را در حیث ساختاری و محتوایی سند و نیز فرآیند تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، پیش­رو بگذارد؟ تحقیق به مدد ترکیبی از روش‌شناسی‌های پیش‌رونده و بازخورانده، آمیخته، پسا‌استقرایی، استنباطی و رویکرد سیستمی و آینده‌نگار، بر آن است که سند الگوی پایۀ پیشرفت، سند الگوی پایۀ مدیریت دانش­بنیان پیشرفت است که در نهایی­ترین تحلیل، اصل «نظریه و نظام مدیریت تفقه در دین­بنیان پیشرفت» (شامل بنیان معرفت‌شناخت الگو و ساختار نظام مدیریتی مبتنی برآن) را، در کانون ساختاری سند و «سند الگوی پایۀ نظام ملی تولید اندیشه و دانش پیشرفت (نقشۀ جامع علم)» را، در یک سوی این سامانه و «سند الگوی پایۀ آینده‌نگار پیشرفت دانش­بنیان (نقشۀ جامع علمی)» را، در سوی دیگر آن، در شبکۀ فراگیر درون منظومه‌ای این ارکان، یعنی «سازوکار پیش­رونده و بازخورندۀ نظر ـ اقدام توسعه‌ای»، مستند به یک منطق مرجع مفهومی و عملیاتی آینده‌نگار راهبردی را، شامل است.

کلیدواژگان: الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، سند الگوی پایه، نظام مدیریت پیشرفت، تفقه در دین، ولایت فقه ـ فقیه، نقشۀ جامع علم، نقشۀ جامع علمی،  سازوکار مدیریت پیشرفت، الگوی تنزیلی قرآن کریم

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.