چیستی، چرایی و چگونگی اقتدار توسعه ای علوم انسانی قرآن بنیان

قرآن کریم، کتاب هدایت به رشد و پیشرفت فراگیر انسانی و اجتماعی است و نظام جامع علوم انسانی قرآن­بنیان، نظام ادراکی و علوم معطوف به رشد و مضمون دانش بنیان الگوی توسعه­ای در مدنیت اسلامی است. علوم انسانی قرآن­بنیان، علوم انسانی هنجارین و راهبرنده است.توسعۀ دانش­بنیان، وامدار پردازش دانشِ بنیان پیشرفت (رشد ـ توسعه) است.

دانشِ بنیان پیشرفت یا دانش دارای اقتدار توسعه­ای با محوریت علوم انسانی قرآن­بنیان، مضمون ناگزیر فرآوری دانش مبنای نظام جمهوری اسلامی است. مدیریت توسعۀ نظام جمهوری اسلامی، با رویکرد دین‌شناخت قرآنی ـ اوصیایی بر مدار عقلانیت اجتهادی حِکمی، وامدار آن رویکرد توسعه­ای و این مکتب دانشی در عرصه علوم انسانی است. درونزایی تحول در جهان معاصر ایرانی ـ اسلامی، در گام زیرساز خویش وام‌دار درونزایی مکتب دانشی بنیان نظام است. این ضرورت به تدریج خودآگاه نخبگان اندیشه‌ای و مدیریتی کشور می‌گردد. دانشی بنیان توسعۀ فراگیر پایدار است که دارای اقتدار درونزای توسعه­ای باشد. خودتکاپویی توسعه­ای ملت ـ دولت ایران، وامدار خودتکاپویی توسعه­ای دانش مبنای این نظام است و این امر به طور خاص در حوزه علوم انسانی قرآن­بنیان یک ضرورت راهبردی حیات دین در جهان جدید است.

پژوهش پیش­رو، در صدد تبیین چیستی و چرایی و چگونگی سازوکار نظام اقتدار توسعه­ای علوم انسانی قرآن بنیان در مجال اندک مقاله پیش رو است، به اینکه چگونه نظام ملی تولید دانش در ایران و به طور خاص علوم انسانی قرآن­بنیان، پردازشگر دانش بنیان مدیریت پیشرفت در جمهوری اسلامی باشد. چیستی و چگونگی علوم انسانی قرآن­بنیان، زیرساز توسعۀ موضوع راهبردی این ایدۀ جامع است. ایدۀ جامع پیش­رو، در یک نظام جامع شش لایه‌ای از منظر سازوکارهای درونی الگوی درون­زای پیشرفت راهبردی ایران (الگوی اندیشۀ قرآنی پیشرفت)، در نهایت سر به سند الگوی پایۀ اقتدار توسعه‌ای علوم انسانی قرآن­بنیان وامی‌کند.

برای ورود توانمند به پیشرفت، باید سازوکارهای راهبرنده تعیین و راه اندازی شود. پیشرفت علمی و عینی جامعۀ هدف نتیجۀ فعال شدن سازوکارهای پیش برنده است و اقتدار توسعه‌ای علوم انسانی قرآن­بنیان نیز در ضمن همین سازوکار تحقق می‌یابد.

 واژگان کلیدی: توسعه دانش­بنیان، اقتدار توسعه­ای علم، علوم انسانی قرآن بنیان، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رشد، توسعه، نظام جمهوری اسلامی ایران.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.