دامنۀ معنایی نظام مدیریت دین شناخت پیشرفت، برای جریان علوم انسانی قرآن بنیان

الگوپژوهی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی مبتنی بر آخرین دستاورد‌های عرصۀ اندیشه و گفتمان پردازی توسعۀ دانش­بنیان و حکمت­بنیان قرآنی و در گذار راهبردی به دکترین تحقیق و توسعۀ ملی، به ضرورت پردازش نظام مدیریت دین­شناخت پیشرفت در هیئت اندیشه و دانش تدبیر مدنیت معاصر اسلامی ـ ایرانی یا همان اندیشه و گفتمان تفقه در دین (به مثابه دانش مقسمی علوم انسانی قرآن­بنیان) رسیده است.

 

در این راستا، سوالی راهبردی مجال حضور می‌یابد که نظریه و نظام مدیریت آینده‌نگار راهبردی پیشرفت و به تبع آن نظریۀ دولت ـ ملت دینی در مقتضیات معاصری اندیشۀ دین‌شناخت پیشرفت و در قالب یک نظام سیاسی و حاکمیتی با رویکرد اقتدار توسعه­ای دانش­بنیان، دارای چه ساختار تحلیلی اقتداربخش حاکمیت مکتب قرآنی ـ نبوی و اوصیایی در ادبیات دولت ـ ملت مدرن است؟ به تعبیری دیگر الگوی فقاهت قرآنی در دین اقتضای چه نظام ولایتی و به طور خاص نظام علوم انسانی قرآن­بنیان، اقتضای چه سامانۀ مدیریتی را دارد؟

تحقیق به مدد روش­شناسی پیش­رونده (منطق پردازش مدل مفهومی الگو) و بازخورندۀ (منطق گذار از تجربیات اقدامی نظام به مبانی نظری) پیشرفت و دو منطق استنتاجی (قیاسی ـ پسااستقرایی) و استنباطی (اصول فقه جامع) و به مدد روش­شناسی آمیخته (کیفی ـ کمی) و مستند به اصل معرفت­شناختِ فقاهت جامع اجتهادی (اندیشۀ دین­شناخت پیشرفت)، برآن است که دانش دین‌شناخت و به طور خاص قرآنی مدیریت به مثابه وجه جمع کاربردی علوم انسانی با رویکرد آینده‌نگاری رشد، پیشنهاد یک چارچوبۀ معنایی (مفهومی و تصدیقی) از نظام مدیریت ملی برای تبیین مساحت جریان‌یابی علوم انسانی قرآن بنیان است. درون‌زایی دانش قرآن‌شناخت انسانی با رویکرد مذکور در یک چارچوبه و سازوکار شش وجهی نظام مدیریت ملی، شامل نگاشت گزاره­ای، نگاشت مسیر، نگاشت نهادی، نگاشت فرهنگی، نگاشت راهبردی آینده­­نگار و نگاشت ادراکی تبیین می­گردد. نظام مدیریت دین‌شناخت پیشرفت مضمون اصیل نظام ولایت فقیه است و سازوکار درونی نظام ج.ا.ا. را نیز توضیح می‌دهد. جای‌گیری علوم انسانی قرآن‌بنیان در بنیان اندیشه‌ای نظام ولایت فقیه و ج.ا.ا. وامدار ناگزیر جای‌گیری در ساختار استنتاجی این نظام شش وجهی مدیریت تفقه در دین‌بنیان است. نقشۀ جامع علوم انسانی کشور مبتنی بر اندیشۀ قرآن‌شناخت پیشرفت بایستی در سه نگاشت دانشی، نهادی و تحقیق و توسعه‌ای این سامانۀ شش وجهی علوم انسانی را بازآرایی کند. دو گام تحلیلی در مقالۀ پیشنهادی، پیشِ­رو می­آید:

اول: چارچوب استنتاجی و دامنۀ معنایی یک الگوی مدیریتی دانش­بنیان

دوم: الگوی نظام مدیریت دین­شناخت پیشرفت، چارچوبۀ جریان علوم انسانی قرآن­بنیان

 کلید واژگان: مدیریت راهبردی دین­شناخت پیشرفت، تفقه در دین، سازوکارهای مدیریت، ولایت فقیه، علوم انسانی قرآن­ بنیان

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.