بازخوانی نهایی کتاب «مسألۀ اقتدار توسعه ای (کارکرد برای پیشرفت) علوم انسانی تا علوم انسانی دین شناخت در عرصۀ آراء»

بازخوانی نهایی کتاب «مسألۀ اقتدار توسعه ای (کارکرد برای پیشرفت) علوم انسانی تا علوم انسانی دین شناخت

در عرصۀ آراء»

کتاب «مسألۀ اقتدار توسعه ای (کارکرد برای پیشرفت) علوم انسانی تا علوم انسانی دین شناخت در عرصۀ آراء» در دستور باخوانی نهایی قرار گرفت.

 این کتاب با این دیدگاه به میان آمده است که ایدۀ «اقتدار توسعه ای علوم انسانی»، فراتر از مقولاتی چون کارکردداری، کاربردی سازی و تجاری سازی علوم انسانی، در حال سربرآوردن است و جایگاه معینی از چیستی معرفت شناخت تا چیستی فرهنگی و تا چیستی برنامه ای تا پایشی نیز یافته است. این ایده از پس فرآوری تدریجی حیثیت معرفت شناخت علم دینی (دین شناخت)، علوم انسانی محض و علوم انسانی دین شناخت در جهان معاصر ایرانی و شاید مسلمانی، در حال رخ نمود است. این ایده مجال بهره وری هر دم افزون تر علوم مزبور و نیز بلوغ ظرفیت عقلانیتی روشمند و توسعه آفرین را می دهد، همچنین موجب نسبت داری روشمندتر با عقلانیت قرآنی ـ اوصیایی، دادوستد کارگشاتر با دست آوردهای نو به‌ نو‌‌شوندۀ دانش و مدیریت بشری می شود و حیث راهبرنده‌ تری را نیز در درون زایی تحول پیشکش می‌‌کند. در این دورۀ گذار متاع هیچ اندیشمندی کم و بی‌ مایه نیست و البته تمامی کلام نیز نیست. دوره، دورۀ گفتگوی هم افزایی است و هیچ نظری، نظر پایانی نیست و هیچ گفتگویی، گفتگوی آخر نیست.»

کتاب در دو گفتار «اقتدار توسعه‌ای علوم انسانی؛ چیستی تا پیوستار فرهنگی» و «اقتدار توسعه‌ای علوم انسانی دین شناخت چیستی تا پیوستار فرهنگی» به سامان آمده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.