الگوی تدبیر منابع ملی با آیه اول سوره انفال

سلسله نشست‌های تفسیر سورۀ انفال با عنوان «الگوی راهبری، فاعلیت و مدنیت جامعۀ دورۀ گذار با تأکید بر فرآوری سرمایه مدنی» مبتنی بر «رویکرد روش تفسیر رشد» به تفسیر آیۀ اول پرداخته است. مهم‌ترین نکات تفسیری این آیه بر اساس نظر مؤلف اثر، احمد آکوچکیان چنین است:

1. مسألۀ الگوی تدبیر منابع ملی (انفال)، مسألۀ پیشران راهبردی در گام نوزایش اجتماعی و مدنی، در دورۀ آغازین شکل‌گیری مدینةالرسول است (یسئلونک عن الانفال)؛

2. ظهور چالش در صف مسلمانان صدر اسلام در موضوع مالکیت و چگونگی تقسیم انفال بر مدار اعتنای راهبردی به یکپارچه‌سازی و نه یکسان‌سازی اجتماعی است (یسئلونک ....اصلحوا ذات بینکم)؛

3. سامانۀ احکام دین، منظومۀ آموزه‌های کلی سطوح ارزشی و هنجاری نظام مسائل الگوی تدبیر پیشرفت، زمینه‌ساز رهسپاری از قواعد کلی تحرک به قوانین تنظیم امور در ساحت تدبیر مدیریتی راهبردی است (یسئلونک ...قل ...فاتقوالله ...و اطیعوا...). دو سطح دانشی فقه احکام تا تدبیر راهبردی اقتصادی در این فراز در دادوستد معرفت‌شناخت تصویر شده‌اند؛

4. چالش در اقتصاد اجتماعی و نوع تدبیر منابع ملی و نبود الگویی الهیاتی و نظام تنطیمی بر مدار آن، در توزیع بایستۀ این منابع و سرمایه‌ها، زمینه‌ساز شکست خودبانی اجتماعی پیشرفت است (یسئلونک عن الانفال ...و اتقوا)؛

5. ایمان، بنیان انگیزشی و گرایشی کنش خودبانی رشد (تقوا)، ارتقای یکپارچگی مدنی (اصلاح ذات البین) و شکل‌گیری خاستگاه زیستمانی رشد در اطاعت از خدا و رسول است (فاتقواالله و اصلحوا...و اطیعواالله و رسوله ان کنتم مؤمنین).

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.