مطالب

نشست سی‌ویکم پژوهش کارگاهی «فلسفه اصول و روش‌شناسی اندیشه دین‌شناخت پیشرفت»

نشست سی‌ویکم پژوهش کارگاهی «فلسفه اصول و روش‌شناسی اندیشه دین‌شناخت پیشرفت» حجت‌الاسلام و المسلمین احمد آکوچکیان در تاریخ 97/8/12 در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) برگزار شد.
اهم مطالب این نشست:
????اصول عام درون‌دینی تفکر اجتهادی در ذیل نظریۀ جامع تفسیر پیشرفت‌شناخت، در فصل مبانی فلسفۀ دین جای دارند که در عین آنکه چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ محتوا تأسیسی هستند؛ اما و البته در تداوم آراء و نظرات بنیان تفکر اجتهادی و پارادایم‌پژوهی تفسیری قرار دارند.

????از جمله دیگر این اصول:
????امکان جریان آموزه‌ها در بسامانی و به سامانی نظام علم مبنای مدیریت تحول:
ساحت دین، ساحت سازوکاری ظهور یک انتولوژیِ (هستی ـ انسان‌شناسی) خودویژۀ الهیاتی است که اندیشۀ دینی در این ساحت و بر بنیان آن انتولوژی، ساخت پارادایمی هماهنگی خواهد داشت و بدین‌سان و به ناگزیر، تئولوژی خودویژه‌ای متولد می‌شود. این تئولوژی، سامانۀ الهیاتی پارادایمی تفکر اجتهادی را رقم می‌زند که به نوبۀ خود از مجرای گذار به استنباط و استنتاج نظام‌های مطلوب ارزشی و هنجاری، به ناگزیر ساختی ایدئولوژیک می‌گیرد. این ایدئولوژی مرجع می‌تواند نظریۀ مبنا برای بسامانی مدل مفهومی و مدل عملیاتی ناظر به آن خواهانی مرکزی انتولوژی برگزیده باشد و در این راستا تکنولوژی (فناوری در پنج ضلع مغزافزاری، نرم‌افزاری، انسان‌افزاری، سازمان‌افزاری و سخت‌افزاری) خودویژه‌ای را برای مدیریت تغییر پیشنهاد می‌کند. گونۀ ساده شدۀ این اصل آن است که دین، ساحت جریان علم به عمل تغییردهندۀ جهان است.
???? ماهیت قبض و بسطی ماهیت معرفت دینی:
معرفت دینی، محصول جریان روشمند پیوستۀ عقل و احساس (قلب) در متن دادوستد هماهنگ عقل و وحی، ناظر به موضوع مسأله‌ای معین است که در ضمن مفاهیم و گزاره‌هایی معین در ساحات گوناگون ادراکی، وجدانی، حقیقی و اعتباری، سامان موضوعی می‌یابد و از این رهگذر علم دینی متولد می‌شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.