مطالب

ویرایش نهایی کتاب «رویکرد به تفسیر پیشرفت شناخت قرآن کریم»

ویرایش نهایی کتاب «رویکرد به تفسیر پیشرفت شناخت قرآن کریم»

کتاب «رویکرد به تفسیر پیشرفت شناخت قرآن کریم» در دستور ویرایش نهایی قرار گرفت.

این اثر با این ایده به میان آمده است که «رویکرد» در چشم انداز معرفت شناسی اندیشه و دانش تفسیر ـ تفسیری متن مقدس (روی آورد)، جهت گیری معین پارادایمی در این عرصۀ اندیشه ای و دانشی است که اقتضای یک سازوکار مشخص شناختی (رهیافت) را در فهم متن مزبور داشته و به دستاوردهای معین توسعه ای و کاربردی در عرصه عمل مبتنی بر فهم یاد شده، منتهی می‌شود. منظومۀ مزبور به یک تکاپوی گفتگویی از بیرون دین به درون دین فراخوان است تا بر اساس برآوردی بیرون دینی از نظام انتظارات و مسائل، رهسپار فهم درون دینی به منظومه نیاز به دین شد و خاستگاه معرفت شناخت اهتمام به این فرایند معرفتی را در رویکرد تفسیر پیشرفت شناخت دانست.

سه بخش تحلیل این اثر عبارت است از:

1. بخش اول: چیستی دین، منظومۀ انتظارات از آن، جایگاه (وحی) قرآن کریم در اندیشه و تجربۀ دینی؛

2. بخش دوم: اندیشه و دانش تفسیر و جایگاه آن در پردازش منظومۀ معارف درون دینی؛

3. بخش سوم: تعریفی روشن از مکتب تفسیر پیشرفت شناخت قرآن کریم و به تبع آن مکتب تفسیر قرآن شناخت پیشرفت.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.