مطالب

کتاب «مدیریت دین شناخت پیشرفت» در آستانۀ ویرایش نهایی

کتاب «مدیریت دین شناخت پیشرفت» در آستانۀ ویرایش نهایی

کتاب «مدیریت دین شناخت پیشرفت» در آستانۀ ویرایش نهایی قرار گرفت.

این اثر با این رویکرد شکل گرفته است که با در اختیارداشتن نظام مفاهیم مبنا از «نظریۀ قرآن‌ شناخت پیشرفت و پیشرفت شناخت قرآنی» و مکتب کارکردی فراگیر آن و نیز روش شناسی پردازش نظام اندیشه ای پیشرفت نگر، می توان به عرصۀ فراتفسیر تدبیر عینیت وارد شد. فهمی از تفسیر و فهمی از قرآن کریم که می تواند به مدد نظریۀ مرجع و مدل مفهومیِ مبتنی بر آن، در فرآیند مدیریت عملیات توسعه ای راهبردی وارد شود و یک الگوی راهبری تحول را ارائه دهد که به مدد این الگوی جامع بتوان:

1. مبانی پارادایمی لازم را برای نظام شناسی و سپس نظام سازیِ مبتنی برآن در تحلیل و مدیریت نظام مسائل مورد نظر، به دست داد؛

2. نظام مطلوب ارزش داورانۀ شبکۀ درونی آرمان رشد را در راستای مبانی پارادایمی یادشده، به سامان آورد؛

3. به نقد وضعیت موجود انسان، جامعه و تمدن موضوع بررسی پرداخت؛

4. و در نهایت سامانۀ آینده نگاری راهبردی را پیش روی صف فعالان تغییر فردی و اجتماعی و تمدنی قرار داد؛

5. و عهده دار پایش وضعیت موجود و لایه های  چهارگانۀ پیشین بود.

این کتاب در پنج گفتار تدوین شده است:

 1. گفتار اول: پیشنهاد نظریۀ مبنا در مدیریت دین شناخت پیشرفت؛

2. گفتار دوم: نمای عمومی و سازوکاری مدیریت دین شناخت پیشرفت؛

3. گفتار سوم: مدخلی بر گذار به سطح فرهنگی مدیریت تغییر (مدیریت فرهنگی تحول)؛

4. گفتار چهارم: مدخلی بر ایدۀ مدیریت آینده نگار راهبردی؛

5. گفتار پنجم: فرآوری اندیشۀ قرآن شناخت پیشرفت در سند الگوی پایه و سایر اسناد بالادستی.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.