مطالب

برگزاری دومین دوره از سلسله نشست های درس خارج فلسفۀ اصول

برگزاری دومین دوره از سلسله نشست های درس خارج فلسفۀ اصول

دومین دوره سلسله نشست های درس خارج «فلسفۀ اصول و روش شناسی اندیشه دین شناخت پیشرفت» در مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) آغاز شد.

نشست اول این دوره که با هدف پیشنهاد فلسفۀ اصول اندیشۀ دین شناخت پیشرفت (فقه پیشرفت، فقه دولت ـ ملت رشد، فقه عدل) بر بنیان یک منظومۀ بازآفریدۀ فلسفۀ روش شکل گرفته است، در تاریخ 18 / 12 / 97 برگزار شد. در این نشست از جمله به بحث گسترۀ اجتهاد پرداخته و بیان شد که فقه جامع، اقتضای یک سامانۀ اجتهادی جدید، در شش لایۀ تحلیلی دارد که عبارتند از:

3. 1. اجتهاد نظری؛

3. 2. اجتهاد اصولی؛

3. 3. اجتهاد فقهی به مفهوم فقه در احکامی و چه بسا فقه در اخلاقی؛

3. 4. اجتهاد تفریعی و تدبیری برای شناخت فروع اصول و قوانین کلی؛

3. 5. اجتهاد عملی به تعبیری در تطبیق عمل با الگوی مرجع؛

3. 6. پژوهش توسعه ای، تکاپوی مستند به فرآیندهای اجتهادی پنج گانۀ پیشین در فرآیند تحقیق و توسعه ای.

همچنین به این موضوع پرداخته شد که شش لایۀ تحلیلی مزبور، ارکان یک ساخت جدید در حوزۀ فهم اجتهادی است. در این راستا حیث تخصصی اندیشۀ اجتهادی نیز در چارچوبۀ این ساخت جامع، اساس شکل گیری نگاشت های دانشی و نهادی نقشۀ راه تولید علم‌ می شود و در این چشم انداز میان رشته ا‌ی های پیشرفت شناخت شکل می گیرد.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.