مطالب

حضور مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در پنجمین نمایشگاه دستاوردهای مراکز حوزوی

حضور مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در پنجمین نمایشگاه دستاوردهای مراکز حوزوی

پنجمین نمایشگاه تولیدات و دستاوردهای علمی و حوزوی مراکز حوزوی تحت عنوان «مشکات ۵» در قم برگزار شد. در این نمایشگاه، بیش از 60 مرکز پژوهشی حوزوی از روز یکشنبه 25 تا 29 آذر ماه 1397، آخرین دستاورد های پژوهشی خویش را در این نمایشگاه به منصه ظهور گذاشتند.

تبیین جایگاه و اهمیت پژوهش، معرفی دستاوردهای پژوهشی حوزه، تقویت تعامل حوزه با واحدهای پژوهشی، طلاب و مراکز پژوهشی حوزوی، ارائه یافته های جدید پژوهشی در علوم انسانی و اسلامی از جمله مهمترین اهداف این نمایشگاه بود. مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) نیز با اهداف زیر، به ارائۀ دستاورد های پژوهشی خویش پرداخت:

1. بازخوانی آخرین ظهور ملی فهم دین؛

2. بازخوانی تراز نقد چیستی،چرایی و چگونگی اینگونه تولید علم؛

3. ما از خویش در این میان چه آورده ایم کیستیم و کجا هستیم؛

4. فراهم داری فرصت هم اندیشی برای الگوی ارتقای فهم ملی دین و عینیت و ارتقای سطح مشارکت جمعی؛

5. ایفای مسئولیت همیاری با مدیریت حوزه.

همچنین رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در نشست علمی این نمایشگاه، به ارائۀ ایدۀ خود با موضوع «اندیشۀ پیشرفت در چهاردهۀ تولید علم» در دو محور «اندیشۀ دین شناخت پیشرفت» و «نظام ملی تولید علم» پرداختند.

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) می باشد.