مطالب

دومین کنفرانس ملی قرآن پژوهی پیشرفت در پایگاه استنادی جهان اسلام ثبت شد

دومین کنفرانس قرآن پژوهی پیشرفت با کد اختصاصی ۵۲۰۵۸-۹۸۱۹۰ در پایگاه استنادی جهان اسلام ثبت شد.

کنفرانس ملی «مبانی نظری و پارادایمی اجتهاد تفسیری»، دومین کنفرانس از سلسله کنفرانس های قرآن پژوهی پیشرفت است که از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه (رشد) در دستور تدبیر قرار گرفته و در آبان 98 با همکاری نهادهای وزارتی، دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی برگزار خواهد شد.